8/2/56

โปรหลายจอxshot

www.denono.com
วิธีใช้
นำไปไว้ในไฟล์xshot
 <> <><> <>